­

­REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO GRUNDIG.PL.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem: www.Grundig.pl prowadzony jest przez Beko Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078147, NIP 5252073573, BDO 000034099, z kapitałem zakładowym 10 000 000 zł wpłaconym w całości, spółką będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  • Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,
  • Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  • Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  • Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

 1. DEFINICJE

 1. Ceny - wartości wyrażone w jednostkach pieniężnych, które Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za towar lub usługę; Wszystkie ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił Towar w zamówieniu. Podane ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który będzie wskazany w procesie składania zamówienia jako koszt brutto i zostanie doliczony do Ceny za Towar.
 2. Faktura Korygująca – dokument wystawiany w przypadku, gdy po wystawieniu faktury i wykonaniu Umowy sprzedaży na odległość, doszło do zmiany kwoty należnej i kwoty podatku (np. w związku z odstąpieniem przez Klienta od Umowy sprzedaży na odległość).
 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Konsument - konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto – funkcjonalność Serwisu internetowego udostępniona Klientowi po dokonaniu rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w ramach której Klient ma m.in. dostęp do historii zakupów w Sklepie internetowym, realizacji kolejnych Umów sprzedaży na odległość dot. Towarów w Sklepie internetowym, modyfikacji swoich danych dla celów realizacji Umów sprzedaży na odległość dot. Towarów lub świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie internetowym.
 7. Opinia, Opinie – wszelkie merytoryczne informacje dodawane przez Klientów posiadających Konto w Serwisie internetowym stanowiące osobiste oceny Towarów; zasady dodawania i publikacji Opinii określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu „Dobre praktyki publikowania Opinii”.
 8. Polityka prywatności - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna w Sklepie internetowym https://www.grundig.pl/polityka-prywatnosci.
 9. Polityka plików cookie i dokument określający szczegółowe zasady stosowania plików cookie. Polityka cookie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i jest dostępna w Sklepie internetowym https://www.grundig.pl/ciasteczka.
 10. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 ¹ Kodeksu cywilnego - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu internetowego wraz z załącznikami, określający zasady działania i korzystania z Serwisu internetowego oraz dostępnych w Serwisie internetowym funkcjonalności i usług, w szczególności: zawierania Umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych Umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.
 13. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 14. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w ramach korzystania przez Klienta z Serwisu internetowego, na mocy której Sprzedawca świadczy Klientowi na zasadach określonych w Regulaminie dostępne w Serwisie internetowym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 15. Serwis internetowy – serwis internetowy Sprzedawcy działający pod adresem: www.Grundig.pl w ramach którego Sprzedawca umożliwia Klientom skorzystanie z następujących funkcjonalności i usług drogą elektroniczną:
 1. zawieranie Umów sprzedaży na odległość - w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie internetowym,
 2. prowadzenie Konta Klienta, w tym zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie,
 3. prowadzenie komunikacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w Serwisie internetowym,
 4. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji,
 5. informowanie o produktach marki Grundig, w szczególności: oferowanych przez te produkty funkcjach i cechach, zasadach ich użytkowania, szczegółowej specyfikacji,
 6. dodawanie i publikacja Opinii o Towarach,
 7. wypełnianie i przesyłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość dot. Towaru zawartej w Sklepie internetowym z wykorzystaniem udostępnionego przez Sprzedawcę formularza elektronicznego.

 1. Sklep internetowy – funkcjonalność Serwisu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę umożliwiająca Klientowi uzyskanie informacji o Towarze i jego dostępności oraz zawarcie Umowy sprzedaży na odległość (online) Towaru, lub zlecenie świadczenia usługi przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca - Beko Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078147, NIP 5252073573, BDO 000034099, z kapitałem zakładowym 10 000 000 zł wpłaconym w całości, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 3. Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie Towary zostały wprowadzone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalnie.
 4. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego tj. na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Doręczenie przez Sprzedawcę Klientowi (po złożeniu przez niego zamówienia w Sklepie internetowym) na adres e-mail wskazany w zamówieniu potwierdzenia zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy sprzedaży na odległość. Na treść Umowy sprzedaży na odległość składa się treść zamówienia, postanowienia Regulaminu ze wszystkimi załącznikami do Regulaminu. Umowa sprzedaży na odległość podlega prawu polskiemu.
 5. Zakupy Bez Rejestracji - dodatkowa usługa stworzona przez Sprzedawcę dla Klienta umożliwiająca dokonanie zakupu Towarów z asortymentu Sprzedawcy bez konieczności rejestracji w Sklepie internetowym Sprzedawcy.

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep internetowy umożliwia Sprzedawcy zdalną prezentację Towarów i ich Cen w celu zaproszenia Klientów do zawierania Umów sprzedaży na odległość.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy.
 3. Klient składając zamówienie w Sklepie internetowym składa ofertę kupna określonego Towaru za Cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie Sklepu internetowego. Przedmiotowa Cena i opis Towaru charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży na odległość– zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien posiadać Konto lub wybrać opcję Zakupu Bez Rejestracji.
 5. Klient uzyskuje dostęp do Konta po zakończeniu procesu rejestracji i dokonaniu aktywacji Konta.
 6. Rejestracja Konta jest dokonywana poprzez zdalne wypełnienie formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie internetowym). W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail, numer telefonu,  oraz ustala login i hasło. Następnie na wskazany przez Klienta numer telefonu zostanie wysłany kod aktywacyjny, wpisanie tego kodu w Serwisie internetowym zamyka procedurę rejestracji Konta. Aktywacja Konta następuje po kliknięciu w link wysłany na adres e-mail , podany formularzu rejestracji. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą.
 7. Rejestracja Konta wymaga nadto zapoznania się z treścią i zaakceptowania przez Klienta Regulaminu wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym Polityki Prywatności.
 8. Konto jest przypisane do Klienta.
 9. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni login i hasło. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim.
 10. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 11. W celu złożenia oferty nabycia Towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zakończ zakupy i zapłać ”.
 12. Do dokonania Zakupu Bez Rejestracji konieczne jest:
 1. zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności,
 2. podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj.  adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki Towaru, imię i nazwisko lub numer NIP w przypadku zakupu Towaru przez przedsiębiorcę).
 1. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu do złożenia zamówienia są zgodne z prawdą. Złożenie zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się przez Klienta z Regulaminem oraz zaznaczenie w formularzu do złożenia zamówienia oświadczenia, że Klient zapoznał się z jego treścią i w pełni akceptuje jego postanowienia.
 2. Korzystanie z formuły Zakupu Bez Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy: a) dane zamówienie zostaje anulowane, albo b) Umowa sprzedaży na odległość zawarta w związku z danym zamówieniem zostaje wykonana przez strony, albo c) traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo d) w przypadku, jeżeli podane przez Klienta dane uniemożliwiają wykonanie Umowy sprzedaży na odległość.

 1. ZAMÓWIENIA
 1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie Towary, po jakiej Cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji, a także sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie internetowym.
 2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 3. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu pocztą elektroniczną na wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail Klienta informację o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.   
 4. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy Towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość przesyłając je pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres e-mail w formacie pdf.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 6. Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie internetowym wystawiane są faktury VAT.
 7. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronie Sklepu internetowego lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta wskazane są w Serwisie internetowym).
 8. Po otrzymaniu Towaru przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia zostanie wysłana Faktura Korygująca.

 1. CENY I PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia w podsumowaniu zamówienia, informuje Klienta o łącznej Cenie Towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w szczególności: za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności.
 2. W formularzu zamówienia Sprzedawca wskazuje Klientowi dostępne sposoby płatności. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności poprzez zaznaczenie wybranego przez siebie sposobu płatności w formularzu zamówienia.
 3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia w podsumowaniu zamówienia.
 4. Zamówienia w Sklepie internetowym mogą̨ być́ opłacone przez Klienta jedynie z góry, bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Powyższe dotyczy zarówno zamówień składanych przez Klientów posiadających Konto w Serwisie internetowym jak również przez Klientów nieposiadających Konta, w ramach Zakupów Bez Rejestracji.
 5. Klient powinien dokonać płatności za zakupiony Towar bezpośrednio po kliknięciu przycisku zatwierdzającego złożone zamówienie „Zakończ zakupy i zapłać” w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży na odległość. W przypadku braku zrealizowania płatności bezpośrednio po kliknięciu przycisku „Zakończ zakupy i zapłać”, maksymalnie w terminie 12 godzin od złożenia zamówienia, złożone przez Klienta zamówienie zostanie anulowane i nie będzie realizowane przez Sprzedawcę W takim wypadku Sprzedawca nie przekazuje Klientowi informacji o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji, o której mowa w punkcie IV ust. 3 niniejszego regulaminu.

 1. DOSTAWA
 1. Klient będzie miał możliwość śledzić status realizacji zamówienia poprzez Konto, jak również za pośrednictwem linka do strony przewoźnika realizującego dostawę.
 2. W podsumowaniu zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy (koszt dostawy jest widoczny podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu). Koszt dostawy Towarów ponosi Klient.
 3. Na początku składania zamówienia Klient jest informowany o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.
 4. Zamówione Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego Towaru powiększony o czas na jego dostawę.
 6. Dostawa Towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedawcę firmą kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 7. W momencie przekazania Towaru firmie kurierskiej Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 8. Klient zobowiązany jest do oceny stanu Towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. Klient może odmówić przyjęcia Towaru, jeżeli jego stan budzi zastrzeżenia Klienta. W przypadku stwierdzenia przez Klienta ubytku lub uszkodzenia Towaru Klient ma prawo żądać w obecności kuriera sporządzenia protokołu szkody (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierającego opis ubytku lub uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia odebranego Towaru należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym Regulaminie w rozdziale „Reklamacje odpowiedzialność za wady towaru i za jego zgodność z umową”.
 9. W momencie przyjęcia Towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór kurierowi.
 10. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta (co skutkowało będzie zwrotem Towaru do Sprzedawcy) pomimo dodatkowego wezwania Klienta (pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta przy składaniu zamówienia) do ustalenia terminu dostawy i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość. Odstąpienie od Umowy sprzedaży na odległość następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane. Zawarcie Umowy sprzedaży na odległość jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy przez Klienta do złożenia Klientowi przez Sprzedawcę oświadczenia woli o odstąpieniu, o którym mowa w niniejszym punkcie, pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 11. W sytuacji określonej w pkt. 10 powyżej, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy sprzedaży na odległość.
 12. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość. Odstąpienie od Umowy sprzedaży na odległość następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu w sposób określony w punkcie VII Regulaminu.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 30 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od opisanego prawa odstąpienia podane są w ust. 10 poniżej.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na adres do zwrotu Towaru wskazany poniżej, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży na odległość. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Adres do zwrotu:  ROHLIG SUUS Logistics, ul. Sąsiedzka 6, 05-806 Sokołów.

 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży na odległość.
 2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru (w przypadku sprzedaży wielu Towarów – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 4. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość będzie dostarczany wraz z Towarem, a także stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość w dowolny sposób, w szczególności wysyłając je mailem na adres: online@grundig.pl
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na adres e-mail Klienta wskazany w zamówieniu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość.
 6. W chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny Towaru i poniesionych kosztów dostawy do Klienta zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od Umowy sprzedaży na odległość jest nieskuteczne.
 3. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

 1. REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz Umów sprzedaży na odległość zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać w formie wiadomości e-mail na adres: online@grundig.pl  lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta wskazane są w Serwisie internetowym). Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał powód reklamacji, w szczególności zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad oraz w odniesieniu do Konsumentów i Przedsiębiorców indywidualnych odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
 4. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny:
  1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
  2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
  3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
  4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
  5. Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Towaru) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny a przedmiotem Umowy sprzedaży na odległość jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania Towaru kupującemu.
 6. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar wadliwy na adres wskazany przez Sprzedawcę w korespondencji elektronicznej przesłanej w odpowiedzi na reklamację Klienta.
 8. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru  przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 10. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawane są w terminie 14 dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę na adres e-mail lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 1.  GWARANCJA

 1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez Sprzedawcę do obrotu na terenie Polski Towary osobom, które nabyły te Towary, w tym za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w Warunkach Gwarancji stanowiących Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, dostępnych także na stronie internetowej https://www.grundig.com/pl-pl/wsparcie .

 1. UTYLIZACJA TOWARÓW
 1. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu, może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego Towaru dokonany zostanie w Sklepie internetowym Sprzedawcy, a zwracany sprzęt będzie tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co nabywany od Sprzedawcy Towar. Klient może zwrócić zużyty produkt w ilości nie większej niż nabywany od Sprzedawcy nowy Towar. Szczegółowe informacje o zasadach odbioru o zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawiera Załącznik nr 6 do Regulaminu.

 1. DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU
 1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:
 • które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Serwisu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich;
 • publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
 • korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);
 • podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 1. Sprzedawca ma prawo w trybie natychmiastowym zablokować Klientowi dostęp do Konta lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
 • Klient korzysta z Serwisu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;
 • Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

 1. DANE OSOBOWE        
 1. Administratorem danych osobowych Klienta, jakie są gromadzone w związku z świadczeniem usług, o jakich mowa w niniejszym Regulaminie jest Sprzedawca.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b (wykonanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (spełnienie obowiązków prawnych), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 3. Wszelkie szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, o jakich mowa w art. 13 RODO zawiera dokument “Polityka prywatności”” (dalej: „Informacja dotycząca prywatności na stronach internetowych” lub „Privacy Policy”) dostępny pod adresem grundig.pl/polityka-prywatnosci, który jako załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i należy go czytać łącznie z niniejszym Regulaminem.
 4. Klient ma następujące prawa odnośnie swoich danych osobowych, które Sprzedawca przetwarza zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  2. prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz do uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  3. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o jakich mowa w art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  6. do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczącego jego danych osobowych, a opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w innych przypadkach, o jakich mowa w art. 21 RODO;
  7. wycofania w dowolnym momencie zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 RODO)

W celu realizacji któregokolwiek z ww. praw, prosimy o kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dalej: IOD) telefonicznie pod numerem +48 22 3210690 lub za pomocą tego formularza (po przekierowaniu do strony z formularzem należy wybrać z zakładki język polski, aby wszystkie informacje były wyświetlane w tym języku).

  1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Serwis internetowy korzysta z plików cookie. Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookie zawiera dokument „Polityka plików cookie” (dalej: „Cookie Policy” lub „Informacja o wykorzystaniu plików cookie”) dostępny pod adresem https://www.beko.com/pl-pl/Cookie-Policy, który, jako załącznik nr 2 stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i należy go czytać łącznie z niniejszym Regulaminem.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE            
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.03.2022 roku.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji a także innych zmian technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu internetowego, w szczególności Sklepu Internetowego,
  2. zmian w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w tym w szczególności:
   1. zmian profilu działalności oraz danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,
   2. zmian zakresu asortymentu Towarów,
   3. wprowadzenia nowych usług lub udogodnień dla Klienta,
  3. zmian w zakresie metod płatności lub dostarczenia Towarów,
  4. zmian mających zastosowanie  przepisów prawa.

Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy Regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży na odległość zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

 1. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym informując o tym Sprzedawcę za pomocą formularza   wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.
 2. Klient może w każdej chwili dezaktywować Konto w Sklepie. Dezaktywacja Konta pozwala na odzyskanie dostępu do Konta przy użyciu danych podanych przy pierwszej Rejestracji.
 3. Sprzedawca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta w przypadku zaprzestania prowadzenia lub przeniesienia Serwisu internetowego Sprzedawcy na osobę trzecią, a także naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, z tym że w przypadkach opisanych w rozdziale XI Regulaminu „Działania zabronione i blokowanie dostępu” Sprzedawca ma prawo w terminie natychmiastowym zablokować Klientowi dostęp do Konta lub niektórych jego funkcjonalności.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, przykładowo:
  1. Konsument może skierować wniosek do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl
 7. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  
 8. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
 • Cookies
 • Sklep internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.
 1.  Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

Załączniki:

 1. Polityka prywatności
 2. Polityka plików cookie
 3. Dobre praktyki publikowania Opinii
 4. Warunki Gwarancji na duże AGD i małe AGD Grundig
 5. Informacja o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość
 6. Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu internetowego Grundig.pl „informacja dotycząca prywatności na stronach internetowych – strona konsumencka ” (dalej jako „Polityka prywatności”)

INFORMACJA DOTYCZACA PRYWATNOSCI NA STRONACH INTERNETOWYCH – STRONA KONSUMENCKA

Witaj w Grundig. Niniejsza Informacja dotycząca prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i przekazujemy Twoje dane osobowe zarówno w czasie, gdy korzystasz z  www.grundig.pl, rejestracjaproduktu.pl/grundig/ („Stron”) i w trybie offline.

Aby uzyskać pełne informacje, zachęcamy do przeczytania niniejszej Polityki Prywatności w całości. 

Kim jesteśmy

Gdy odnosimy się do „Grunding”, „my” lub „nam”, mamy na myśli Beko S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 366, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078147, NIP 525-20-73-573, REGON 013222874, nr BDO 000034099 wraz z podmiotami stowarzyszonymi, zaangażowanymi w przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jesteśmy również członkiem Grupy Arçelik. Więcej informacji na temat Grupy Arçelik znajdziesz na stronie internetowej Arçelik.

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania danych przez naszą spółkę macierzystą - Arçelik A.S., możesz zapoznać się z jej polityką prywatności 

Jak się z nami skontaktować

Jeżeli masz więcej pytań odnośnie sposobu korzystania przez nas z Twoich danych osobowych lub odnośnie niniejszej Informacji dotyczącej prywatności, prosimy o kontakt za pomocą tego formularza    z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych - Igor Sikorski (kontakt telefoniczny: +48 223210690).

Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe?

 • Gdy zakładasz konto w naszym serwisie.
 • Gdy bierzesz udział w konkursach lub promocjach.
 • Gdy decydujesz się uczestniczyć w ankietach, które Ci przesyłamy.
 • Gdy kontaktujesz się z nami, kierując zapytania lub składając reklamacje.
 • Gdy odwiedzasz nasze Strony i używasz swojego konta, by nabywać produkty lub usługi. W momencie gdy odwiedzasz nasze Strony, przechwytujemy informacje również automatycznie za pomocą plików cookie lub podobnych technologii. Możesz nimi zarządzać, odwiedzając nasze Strony. By uzyskać więcej informacji na ten temat, przeczytaj naszą Politykę dotyczącą wykorzystania plików cookie.
 • Gdy kontaktujesz się z nami, by skorzystać z usług posprzedażowych, takich jak wizyta serwisanta lub wymiana produktu.
 • Gdy nabywasz polisę obejmującą naprawy i konserwację lub gwarancję rozszerzoną, zbieramy dane osobowe, by przekazać je naszym kontrahentom w celu zarządzania Twoją polisą.
 • Gdy podejmujesz z nami kontakt przez media społecznościowe, np. zamieszczasz komentarz lub zapytanie na jednej z naszych stron w mediach społecznościowych.
 • Gdy udzielasz komuś innemu pozwolenia na przekazanie nam informacji, które są w posiadaniu tego podmiotu. Przykładowo, gdy nabywasz nasze produkty za pośrednictwem zewnętrznych sprzedawców detalicznych lub gdy wyrażasz zgodę na otrzymywanie reklam od innych podmiotów lub na analityczne pliki cookie.
 • Gdy wypełniasz formularze, takie jak podczas dokonywania u nas rejestracji urządzenia w celu aktywacji jego gwarancji.
 • Ponadto w różnych celach zbieramy, wykorzystujemy i przesyłamy dane zagregowane, np. statystyczne lub demograficzne. „Dane zagregowane” odnoszą się do informacji, które mogą pochodzić z Twoich Danych Osobowych, lecz które nie ujawniają bezpośrednio lub pośrednio Twojej tożsamości, np. zagregowane dane odnoszące się wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową.

Jeżeli przekazujesz nam dane osobowe stron trzecich (jak w sytuacji, gdy składasz reklamację dotyczącą produktu należącego do członka Twojej rodziny), masz obowiązek poinformować tę osobę, zanim przekażesz nam jej dane osobowe, pokazując jej niniejszy komunikat dotyczący prywatności, który wyjaśnia, że jej dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszym komunikatem dotyczącym prywatności oraz uzyskać zgodę.

Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy?

Ilekroć w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności mowa jest o „danych osobowych”, oznaczają one wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane oddzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami, by Cię zidentyfikować.

Możemy zbierać następujące rodzaje informacji:

 • Jeżeli kupujesz od nas produkt lub masz u nas konto elektroniczne, możemy zbierać następujące informacje: Twoje nazwisko, adres do faktury, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, nazwę użytkownika, informacje dotyczące płatności (łącznie z danymi dotyczącymi karty).
 • Informacje dotyczące Twoich preferencji marketingowych, w tym, czy wyrażasz zgodę na udostępnianie Twoich danych podmiotom zewnętrznym.
 • Informacje dotyczące Twoich kontaktów z nami poprzez infolinie, internetowo lub w inny sposób.

Przykładowo, gdy kontaktujesz się telefonicznie z naszymi infoliniami, możemy zbierać informacje marketingowe (na przykład dotyczące Twoich przyzwyczajeń /preferencji/ zachowania i inne informacje odnotowane podczas naszych rozmów z Tobą), szczegóły wszelkich składanych przez Ciebie reklamacji lub zgłaszanych uwag, informacje dotyczące zrobionych przez Ciebie zakupów oraz wszelkich produktów wymagających obsługi serwisowej (łącznie z kodem produktu, wykrytymi usterkami, naprawami, wskazaniem sprzedawcy detalicznego oraz kosztem rozszerzonych gwarancji) oraz informacje dotyczące Twojej sytuacji istotne dla świadczenia przez nas usług. Jeżeli kontaktujesz się wnosząc o wymianę produktu, możemy również przetwarzać informacje dotyczące Twojej płatności. Pamiętaj, że rozmowy z naszymi infoliniami mogą być nagrywane w celu kontroli jakości.

 • Informacje dotyczące Twojej historii zakupów, włączając modele i numery seryjne nabytych produktów, sprzedawców detalicznych (o ile nie nabywasz produktu bezpośrednio od nas) oraz daty zakupu. Będziemy również zbierać dane kontaktowe, o których mowa powyżej, gdy zarejestrujesz swój produkt, by uzyskać naszą gwarancję.
 • Informacje dotyczące karty płatniczej.
 • Informacje dotyczące Twoich kontaktów z nami poprzez nasze strony mediów społecznościowych. Przykładowo, gdy składasz zapytania odnośnie naszych produktów lub umieszczasz inne komentarze na naszej tablicy na Facebooku, możemy zbierać te komentarze i wszelkie dane osobowe zawarte w tych komentarzach (np. Twoją nazwę użytkownika w mediach społecznościowych lub inne dane profilu powiązanego z komentarzem).
 • Kopie dokumentów lub ich zanonimizowane postacie które nam dostarczasz w celu poświadczenia Twojego wieku lub tożsamości, o ile stanowi to wymóg prawny. Na przykład, jeżeli wysyłasz do nas wniosek dotyczący Twoich danych osobowych, możemy potrzebować dodatkowych informacji celem weryfikacji Twojej tożsamości. Będziemy zatem przetwarzać dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających tożsamość, które zdecydujesz się nam przekazać.
 • Informacje, które zbieramy poprzez pliki cookie i podobne technologie. Do danych zbieranych przez nas automatycznie należą: rodzaj przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego, Twój system operacyjny, Twój adres IP, URL strony docelowej oraz stron, z których do nas trafiasz, godzinę i datę Twojej wizyty na naszych Stronach, wyszukiwane terminy, z których korzystasz, by dostać się na nasze Strony. By uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Grundig w zakresie plików cookie. [grundig.pl/ciasteczka]

Na jakich podstawach prawnych opieramy się, przetwarzając Twoje dane osobowe?

W ramach przepisów dotyczących ochrony danych osobowych istnieje kilka powodów, dla których możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe. Należą do nich:

 • Zgoda. Oznacza to, że dajesz nam zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnym celu. Przykładowo, gdy zaznaczasz kratkę, by zapisać się na nasz biuletyn przesyłany pocztą elektroniczną.
 • Realizacja zobowiązań umownych.  W pewnych sytuacjach potrzebne są Twoje dane osobowe, byśmy mogli realizować nasze zobowiązania umowne. Przykładowo, jeżeli nabywasz urządzenie przez nasze Strony internetowe, zbieramy informacje dotyczące Twojego adresu, by wysłać Ci produkt.
 • Spełnianie wymogów prawnych. Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, możemy być obowiązani do zbierania Twoich danych osobowych. Przykładowo, by oferować Ci gwarancję i rękojmie na produkt, który nabywasz.
 • Prawnie uzasadniony interes. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to potrzebne w naszym uzasadnionym interesie jako spółki, o ile nie przeważają one nad Twoimi interesami związanymi z ochroną danych oraz prawami podstawowymi.  Przykładowo, możemy wykorzystywać Twoje dane, gdy kontaktujesz się z nami, by udzielać odpowiedzi na Twoje zapytania, zgłoszenia związane z produktami (łącznie ze zgłoszeniami dotyczącymi naprawy / wymiany lub zwrotu) oraz na reklamacje.

Jak i dlaczego korzystamy z Twoich danych osobowych?

W tej sekcji dowiesz się jak i dlaczego będziemy korzystać z Twoich danych osobowych i uzyskasz wyjaśnienie co do podstaw prawnych, na których opieramy się w każdym przypadku.  Pamiętaj, że jeżeli nie zdecydujesz się na przekazanie nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć wybranych przez Ciebie usług ani zaopatrywać Cię w wybrane przez Ciebie produkty.

W przypadkach, gdy jest to konieczne, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach na podstawie podjętych względem Ciebie naszych zobowiązań umownych:

 • By utworzyć u nas Twoje konto internetowe i administrować je.
 • By przetwarzać zamówienia, które składasz poprzez nasze Strony, telefonicznie lub poprzez zewnętrznych sprzedawców detalicznych. Pamiętaj, że może wystąpić konieczność przekazania Twoich danych innej firmie w celu dostawy produktu lub realizacji usług, które zamawiasz.
 • By świadczyć usługi posprzedażowe, włączając rezerwacje terminów napraw i naprawy produktów lub zwroty, przetwarzanie zwrotów, wysyłanie części zamiennych i akcesoriów oraz oferowanie gwarancji na produkty, które nabywasz.
 • By administrować konkursami lub promocjami, w których bierzesz udział, które są promowane przez nas i / lub naszych kontrahentów.

W przypadkach, gdy jest to konieczne, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach na podstawie Twojej zgody.

 • Za Twoją zgodą, korzystać będziemy z Twoich danych osobowych, by informować Cię o naszych produktach i usługach pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania od nas informacji marketingowych za pośrednictwem któregokolwiek z tych kanałów.
 • Za Twoją zgodą, przekazywać będziemy Twoje dane osobowe naszym kontrahentom i partnerom, w przypadku gdy decydujesz się na otrzymywanie od nich komunikacji marketingowej.

Uwaga: Jeżeli udzielasz nam zgody, możesz później w dowolnym czasie, wycofać ją, kontaktując się z nami. Skorzystaj ze wskazówek zawartych w sekcji „Jak się z nami skontaktować”. Nie będzie to miało wpływu na korzystanie przez nas z Twojej zgody w celu przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem przez Ciebie zgody.

W przypadkach, gdy jest to konieczne, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, by spełniać wymogi prawne.

 • By przesyłać komunikaty związane z usługami, których wymagają przepisy prawa, lub by informować Cię o aktualizacjach usług, które dla Ciebie świadczymy. Przykładowo, wymagane przepisami informacje odnoszące się do Twoich zamówień, komunikaty o wycofaniu produktów lub zmiany w naszym komunikacie dotyczącym prywatności lub w warunkach ogólnych.
 • By oferować gwarancje i rękojmie na produkty, które nabywasz.
 • By świadczyć naprawy, zwroty lub wymianę zakupionych przez Ciebie produktów z powodu braku ich zgodności lub wad ukrytych.
 • By zweryfikować Twój wiek lub tożsamość, gdy jesteśmy do tego zobligowani prawnie.

W przypadkach, gdy jest to konieczne, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów.

 • By przetwarzać płatności i zapobiegać nieuczciwym transakcjom.
 • By udzielać odpowiedzi na Twoje zapytania, zgłoszenia związane z produktami (łącznie ze zgłoszeniami dotyczącymi naprawy / wymiany lub zwrotu) oraz na reklamacje.

Pamiętaj, że możemy przechowywać zapis korespondencji z Tobą, by dysponować informacjami w przypadku komunikacji w przyszłości oraz móc okazać jak komunikowaliśmy się z Tobą w danym procesie. Możemy również korzystać z tych informacji w celu wspierania naszej strategii marketingowej, poprzez przykładowo, zapis szczegółów dotyczących nawyków konsumenckich, preferencji i zachowania względem poszczególnych produktów i usług.

 • By przesyłać Ci prośby o informacje zwrotną i ankiety oraz prowadzić badania rynku, byśmy mogli doskonalić nasze usługi i oceniać poziom satysfakcji klienta.
 • By stworzyć Twój profil, wykorzystując zebrane przez nas informacje (jak opisano w sekcji „Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy?”), celem wsparcia personalizacji naszych produktów i usług oraz komunikatów marketingowych kierowanych do Ciebie.
 • By reklamować nasze produkty oraz usługi a także oferować odpowiednią dla Ciebie treść na naszych Stornach oraz mierzyć i rozumieć efektywność treści, którą Ci podajemy.
 • By administrować i chronić nasze Strony (włączając rozwiązywanie problemów, analizę danych, testowanie, utrzymanie systemu, wsparcie, zgłaszanie oraz hosting danych).
 • By korzystać z analizy danych w celu ulepszania naszych Stron, treści, marketingu, komfortu korzystania z witryny. 
 • By chronić naszą firmę i Twoje konto przed nadużyciami i innymi nielegalnymi działaniami.
 • By chronić lub egzekwować nasze prawa, na przykład stając w obronie naszej firmy w przypadku sporów prawnych.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Niekiedy przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym. Rodzaje podmiotów, którym przekazujemy dane osobowe zostały opisane poniżej:

Inne spółki Grupy Arçelik

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom należącym do Grupy Arçelik, włączając naszą spółkę macierzystą - Arçelik A.S. w Turcji, która może korzystać z Twoich danych osobowych w celach i w sposób zgodny z informacjami określonymi w niniejszym komunikacie dotyczącym prywatności. W szczególności, Arçelik A.S. przetwarzać będzie niektóre Twoje dane osobowe dla celów analityczno-sprawozdawczych na poziomie globalnym w oparciu o uzasadniony interes rozwoju sprzedaży Grupy Arçelik i zgodnie z lokalnymi zasadami i przepisami.  Arçelik A.S. może ujawniać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym (takim jak usługodawcy, agenci i administracja publiczna oraz instytucje), o ile jest to konieczne, by Arçelik A.S. prowadziła swoje działania sprzedażowe zgodnie z celami określonymi powyżej oraz w zakresie, w jakim nakazuje i zezwala na to obowiązujące prawo.

Usługodawcy

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe spółkom, które świadczą usługi nam oraz innym członkom Grupy Arçelik. Przykłady rodzajów usługodawców, z którymi pracujemy obejmują:

 • Firmy informatyczne, które obsługują nasze Strony w naszym imieniu,
 • Firmy zajmujące się dostawami, jak kurierzy, którzy dostarczają do Ciebie nasze produkty,
 • Firmy zajmujące się marketingiem bezpośrednim, które pomagają nam zarządzać naszą komunikacją z Tobą przez kanały elektroniczne,
 • Firmy zajmujące się obsługą klienta, które obsługują i zarządzają naszymi infoliniami,
 • Dostawcy usług płatniczych, którzy zarządzają naszymi płatnościami online, gdy nabywasz produkty przez nasze Strony, oraz
 • Nasza sieć techników, którzy przeprowadzają naprawy naszych produktów i usług, które od nas kupujesz.

Nasi usługodawcy obowiązani są do zachowania poufności Twoich danych osobowych i nie wolno im korzystać z tych danych w celu innym niż świadczenie usług, które nam oferują.

Podmioty zewnętrzne, jeżeli prawo tego wymaga

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu, jeżeli jest to konieczne w celu wypełniania zobowiązań prawnych lub decyzji wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej lub przedstawicieli rządu lub jeżeli ujawnienie konieczne jest dla bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych kwestii istotnych dla interesu publicznego.

Kontrahenci

Twoje dane osobowe możemy przekazywać naszym kontrahentom do ich własnych celów, o ile jest to konieczne w celu dostarczania Ci produktów lub świadczenia usług.

Ponadto możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym w celach marketingu bezpośredniego, lecz jedynie w zakresie, na który wyrażasz zgodę w chwili podawania swoich danych osobowych.

Konsultanci

Dane osobowe możemy ujawniać profesjonalnym doradcom, takim jak prawnicy, audytorzy i ubezpieczyciele, jeśli jest to konieczne w ramach świadczonych przez nich usług.

Pomioty zewnętrzne w związku ze sprzedażą firmy

Jeżeli sprzedamy lub przekażemy aktywa lub w inny sposób zaangażujemy się w fuzję lub przekazanie firmy albo aktywów, możemy, jako część tej transakcji, przekazać również Twoje dane osobowe jednemu lub większej ilości podmiotów zewnętrznych. Jeżeli nasza firma stanie w obliczu zmian, nowi właściciele będą mogli korzystać z Twoich danych osobowych w taki sam sposób, jak określa niniejszy komunikat dotyczący prywatności.

Inne podmioty zewnętrzne posiadające Twoja zgodę

Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom zewnętrznym, o ile wyrażasz zgodę na takie przekazywanie.

Przekazywanie Twoich Danych osobowych za granicę

Gdy przekazujemy Twoje dane osobowe naszym spółkom stowarzyszonym lub innym firmom, z którymi mamy umowy (jak opisuje sekcja „Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?”), firmy te mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), Zjednoczonym Królestwem lub Twoim krajem zamieszkania, w państwach posiadających inne przepisy odnośnie ochrony danych osobowych niż prawo obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania. W szczególności Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do spółek naszej Grupy, które znajdują się w Turcji, włączając Arçelik A.S.

Jeżeli przekazywać będziemy Twoje dane osobowe poza EOG, Zjednoczone Królestwo lub kraj zamieszkania, w zależności od wymogów, podejmiemy starania, by zapewnić uzyskanie tego samego poziomu ochrony Twoich danych osobowych, tak jak byłyby przetwarzane w EOG, Zjednoczonym Królestwie lub w Twoim kraju zamieszkania. Przykładowo, do naszych umów z podmiotami zewnętrznymi możemy włączyć standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, by zapewnić zabezpieczenie mające na celu ochronę Twoich danych osobowych.  Skontaktuj się z nami, używając danych w sekcji „Jak się z nami skontaktować”, by uzyskać więcej informacji odnośnie konkretnych działań, które podejmujemy.

Pamiętaj, że Arçelik A.S. może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym znajdującym się w państwach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Takie przekazywanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, włączając, o ile ma to zastosowanie, wymagania umowne określone w standardowych zapisach umownych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie tak długo jak to konieczne do celów, które określa niniejsza Informacja dotycząca prywatności i zgodnie z obowiązującym prawem. Może to wiązać się ze spełnianiem wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Podejmujemy odpowiednie środki ostrożności, by chronić Twoje dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą. Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, między innymi, poprzez szyfrowanie, ochronę hasłem oraz poprzez ograniczanie dostępu w inny sposób.

Ponadto, by chronić i zabezpieczać swoje dane osobowe, pamiętaj, że należy podejmować starania, takie jak używanie loginów i haseł, które nie są oczywiste ani przewidywalne, regularna zmiana haseł, nieujawnianie swojego hasła lub haseł innym osobom oraz niewyrażanie zgody na dostęp stron trzecich do Twojego konta użytkownika i danych osobowych.

Jakie są Twoje prawa odnośnie Twoich danych osobowych?

Masz następujące prawa odnośnie swoich danych osobowych, które przetwarzamy, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach:

 • żądania wglądu w swoje dane osobowe (powszechnie znane jako „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”) oraz dostępu do dodatkowych informacji odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, do których odnosi się niniejsza Informacja dotyczący prywatności,
 • żądania korekty niepoprawnych lub niekompletnych danych osobowych;
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;
 • wycofania uprzednio udzielonej przez siebie zgody;
 • w pewnych okolicznościach żądania przeniesienia danych; 
 • złożenia skargi przed właściwym organem nadzorującym ochronę danych, oraz
 • kwestionowania odnoszących się do Ciebie decyzji, które podejmujemy automatycznie, które wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają. Zazwyczaj nie podejmujemy decyzji automatycznie, jeżeli jednak będzie to miało miejsce, poinformujemy Cię, gdy będziemy podejmować takie decyzje.

By skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami używając danych w sekcji „Jak się z nam skontaktować”.

Strony i treści podmiotów zewnętrznych

Podmioty zewnętrzne, których strony możesz odwiedzać, gdy klikniesz link na naszych Stronach, mogą mieć mniej rygorystyczne polityki prywatności. Polityki te nie znajdują się pod naszą kontrolą i apelujemy o przeczytanie tych komunikatów dotyczących prywatności przed podaniem tym stronom danych osobowych.

Pliki cookie

Na naszych Stronach wykorzystujemy pliki cookie oraz podobne technologie. Cookie to mały plik tekstowy, który zapisywany jest na Twoim urządzeniu, gdy korzystasz z naszych Stron internetowych. Pliki cookie zawierają informacje o Tobie i Twoich odwiedzinach na naszych Stronach internetowych. Pliki cookie są powszechnie używane, by zapewniać działanie stron internetowych, by wyróżniać poszczególnych użytkowników oraz by dowiadywać się jak użytkownicy zachowują się na tych stronach. Prosimy, zapoznaj się z naszą Polityka Grundig w zakresie plików cookie[ grundig.pl/ciasteczka], by uzyskać więcej informacji odnośnie stosowania przez nas plików cookie i podobnych technologii. 

Organy nadzorcze

Organy nadzorcze to niezależne organy administracji publicznej, które poprzez swoje uprawnienia kontrolne i naprawcze nadzorują przestrzeganie przepisów prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. Doradzają w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych i rozpatrują zażalenia złożone w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa ochrony danych osobowych.

Ogólnie mówiąc, głównym punktem kontaktu w kwestiach ochrony danych jest Organ Nadzorczy państwa, w którym znajduje się spółka / organizacja. Jeżeli jednak spółka / organizacja przetwarza dane w różnych państwach lub jest częścią grupy spółek założonych w innych państwach, głównym punktem kontaktu może być  Organ Nadzorczy innego państwa.

Dla krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) znajdziesz właściwy dla danego państwa organ nadzorczy klikając tutaj

Zmiany w komunikacie dotyczącym prywatności

Co jakiś czas, możemy zmieniać niniejszą Informację dotyczący prywatności. Wszelkie zmiany obejmujące naszą Informację dotyczącą prywatności zamieszczane będą na tej stronie. Będziemy informować Cię o istotnych zmianach lub dodatkowych zapisach w niniejszym komunikacie dotyczącym prywatności oraz dostarczymy Ci tekst jednolity Informacji dotyczącej prywatności na udostępniony przez Ciebie adres poczty elektronicznej lub w inny sposób zapewniający przekazanie Ci informacji o zmianach w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności.

Niniejszą wersję Informacji dotyczącej prywatności ostatnio zaktualizowano dnia 11 stycznia 2022 roku.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu internetowego Grundig.pl „Informacja dotycząca prywatności na stronach internetowych – strona konsumencka ” (dalej jako „Polityka plików cookie”)

POLITYKA GRUNDIG W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIE

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego dokumentu, ponieważ zawiera ona ważne informacje odnośnie tego, kim jesteśmy oraz jak wykorzystujemy pliki cookie lub podobne technologie na naszych stronach internetowych. Niniejszą Informacje o wykorzystaniu plików cookie należy czytać razem z naszymi Informacjami dotyczącymi prywatności [grundig.pl/polityka-prywatnosci], które określają jak i dlaczego zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i przekazujemy dane osobowe zbierane, gdy korzystasz z naszych Stron internetowych lub w inny sposób, w związku ze świadczonymi przez nas usługami, Twoje prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych oraz sposób kontaktu z nami oraz z właściwym organem nadzorczym w przypadku skarg.

Kim jesteśmy

Kiedy mówimy o „Grundig” , „my” lub „nas” , mamy na myśli Beko S.A. z siedziba w Warszawie, adres: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000078147, NIP 525-20-73-573, REGON 013222874, nr BDO 000034099 i jej spółki stowarzyszone zaangażowane w przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jesteśmy również członkiem Grupy Arçelik. Więcej informacji na temat Grupy Arçelik znajdziesz na stronie internetowej Arçelik.

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania danych przez nasza spółkę macierzystą - Arçelik A.S., możesz zapoznać się z jej polityka prywatności tutaj.

Niniejsza Informacja o wykorzystaniu plików cookie odnosi się do korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych: www.grundig.pl,

Na naszych Stronach możemy zamieszczać linki do stron internetowych, wtyczki oraz aplikacje innych podmiotów. Te strony internetowe innych podmiotów mogą również wykorzystywać pliki cookie lub podobne technologie zgodnie ze swoimi własnymi, oddzielnymi informacjami o wykorzystaniu plików cookie. By uzyskać informacje dotyczące prywatności odnośnie stron internetowych innych podmiotów, należy zapoznać się z informacjami poszczególnych podmiotów o wykorzystaniu plików cookie.

Czym są pliki cookie?

Cookie to mały plik tekstowy, który zapisywany jest na Twoim urządzeniu (np.: na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu elektronicznym), gdy korzystasz z naszych Stron internetowych. Plik cookie przechowywany jest w Twojej przeglądarce internetowej i pozwala nam lub innym podmiotom na rozpoznanie Ciebie i zapamiętanie danych takich jak dotyczące Ciebie informacje spersonalizowane lub Twoje preferencje. Pomagają nam one również dowiedzieć się więcej o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych Stron, byśmy mogli wprowadzać udoskonalenia i usprawniać jej funkcjonalności.

Pliki cookie mogą być „trwałe" lub „sesyjne". Pliki trwale pozostają na Twoim urządzeniu po przejściu w tryb offline, natomiast pliki sesyjne usuwane są po zamknięciu przeglądarki.

Jak wykorzystujemy pliki cookie?

Wykorzystujemy pliki cookie, by dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób odwiedzasz nasze strony i z nich korzystasz. Pliki te pozwalają nam liczyć źródła odwiedzin i ruchu, byśmy mogli mierzyć i doskonalić działanie naszych Stron. Pomagają nam dowiadywać się, które strony są najbardziej popularne, a które najmniej oraz poznawać sposoby poruszania się użytkowników na Stronach.

Zapoznaj się z informacjami poniżej, by dowiedzieć się więcej odnośnie wykorzystania przez nas plików cookie, włączając szczegółową listę informacji dotyczących Ciebie, które mogą być zbierane przez nas lub przez innych przy wykorzystaniu plików cookie.

Rodzaje plików cookie

Pliki cookie, które zapisujemy na Twoim urządzeniu, dzielą się na następujące kategorie:

 • Niezbędne pliki cookie. Te pliki są nieodzowne, by Strony mogły działać i by zapobiegać wyłączaniu tych Stron w naszych systemach. Zazwyczaj tworzone są w odpowiedzi na działania podejmowane przez Ciebie, obejmujące uzyskanie usług, jak ustalenie własnych preferencji dotyczących prywatności, logowanie, wypełnianie kwestionariuszy. Możesz ustawić swoja przeglądarkę tak, by blokowała lub informowała Cię o takich plikach cookie, jednak w takim przypadku Strona nie będzie w pełni działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych, które umożliwiałyby identyfikacje.
 • Pliki cookie używane do obsługi funkcjonalności. Dzięki tym plikom Strony internetowe zapewniają rozbudowana funkcjonalność i personalizacje. Mogą być utworzone przez nas lub podmioty zewnętrzne, których usługi znajdują się na naszych stronach. Jeżeli nie wyrazisz zgody na takie pliki cookie, niektóre usługi mogą przestać funkcjonować poprawnie.
 • Analityczne pliki cookie. Pliki te pozwalają nam liczyć źródła odwiedzin i ruchu, byśmy mogli mierzyć i doskonalić działanie naszych Stron. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne, a które najmniej oraz poznać sposób poruszania się użytkowników na Stronach. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i z tego względu anonimowe. Jeżeli nie wyrazisz zgody na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedzasz nasze Strony i nie będziemy mogli monitorować ich działania.
 • Reklamowe pliki cookie. Te pliki mogą być tworzone przez nasze Strony lub przez strony naszych partnerów reklamowych. Mogą być one wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu Twoich zainteresowań i do pokazywania Ci odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one jednak bezpośrednio spersonalizowanych informacji, lecz opierają się wyłącznie na identyfikacji Twojej przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeżeli nie wyrazisz zgody na te pliki cookie, reklamy, które będziesz otrzymywać będą mniej dopasowane do Twoich preferencji.

Pliki cookie osób trzecich

Wszystkie pliki cookie, dotychczas opisane w niniejszej Informacji to nasze pliki cookie, które my sami umieszczamy i nad którymi mamy kontrole. Niekiedy, firmy zewnętrzne mogą na naszych Stronach tworzyć pliki cookie, na które nie mamy wpływu. Zwane są „plikami cookie osób trzecich”. Ma to miejsce, gdy, na przykład, umieściliśmy na naszych Stronach wbudowana treść. Gdy odwiedzasz stronę z wbudowana treścią, usługowca będący osoba trzecia może ustawić swoje własne pliki cookie w Twojej przeglądarce internetowej.

Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy zdecydujesz się na polaczenie z naszymi kontami w mediach społecznościowych, klikając jeden z przycisków mediów społecznościowych na naszych Stronach, ponieważ strony te mogą przesłać Ci pliki cookie.

Należy pamiętać, że nie kontrolujemy tych plików cookie i nie mamy do nich dostępu. Dostęp do plików cookie ma wyłącznie podmiot, który na początku utworzył dane pliki. Dlatego, by uzyskać więcej informacji o tych plikach cookie, należy zapoznać się z informacjami na stronach internetowych poszczególnych osób trzecich. Poniżej podajemy niektóre z tych podmiotów łącznie z linkami do polityki prywatności każdego z nich:

 • Google Analytics: Korzystamy z Google Analytics do analizy statystycznej. Google Analytics to narządzie służące do analizy statystyk na stronach internetowych, oferowane przez Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google"). By uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji tych plików cookie, odwiedź 
  By uzyskać więcej informacji odnośnie Google Analytics oraz polityki prywatności Google Analytics, odwiedź
 • Pliki cookie mediów społecznościowych: Dzięki tym plikom możesz dzielić treść Strony na platformach mediów społecznościowych (takich jak Facebook). Nie kontrolujemy tych plików cookie, ponieważ są one uruchamiane przez platformy mediów społecznościowych. By uzyskać więcej informacji odnośnie do platformy Facebook oraz polityki prywatności Facebook, odwiedź
 • Hot jar: Korzystamy z Hot jar, by lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować oferowane usługi oraz jakość korzystania z nich. Hot jar to usługa informatyczna, pomagająca nam lepiej zrozumieć doświadczenie naszych użytkowników (np.: ile czasu spędzają na danych stronach, które linki klikają, co się użytkownikom podoba, a co nie, itp.), co umożliwia nam budowanie i utrzymywanie naszych usług dzięki informacji zwrotnej użytkownika. By uzyskać więcej informacji odnośnie Hot jar oraz polityki prywatności Hot jar, odwiedź
 • Reevo: Reevoo to platforma zewnętrzna, która oferuje oceny i recenzje produktów napisane bezpośrednio przez klientów, dzięki czemu my i nasi klienci możemy poznać opinie tych, którzy już kupili nasze produkty. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Reevoo.

Jak zarządzać plikami cookie

Jeżeli masz więcej pytań odnośnie do sposobu używania przez nas Twoich danych osobowych lub odnośnie do niniejszej Informacji, prosimy o kontakt za pomocą tego formularza   z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych - Igor Sikorski (kontakt telefoniczny: +48 223210690).

Zmiany w Informacji o wykorzystaniu plików cookie

Niniejsza wersje ostatnio zaktualizowano dnia 11 stycznia 2022 roku. Co jakiś czas, możemy zmieniać niniejsza Informacje, o czym poinformujemy Cię aktualizując te sekcje.

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Serwisu internetowego Grundig.pl „Dobre praktyki publikowania Opinii” (dalej jako „Dobre praktyki”)

 1. Niniejsze Dobre praktyki publikowania Opinii określają zasady dodawania i udostępniania przez Klientów Opinii w Serwisie internetowym. Klient dodając w Serwisie internetowym Opinię potwierdza zapoznanie się z niniejszymi Dobrymi praktykami, a także potwierdza, że akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień Dobrych praktyk. Definicja Opinii określona została w Regulaminie Serwisu internetowego.
 2. Opinie może dodawać Klient, który posiada Konto i jest zalogowany.
 3. Opinia jest oznaczona wybraną przez Klienta nazwą Klienta. Wybór nazwy Klienta ma miejsce w trakcie dodawania Opinii.
 4. Klient dodaje Opinię poprzez wypełnienie udostępnionego w Serwisie internetowym formularza.
 5. Opinia dodana przez Klienta zostanie opublikowana po pozytywnej weryfikacji treści Opinii przez Sprzedawcę.
 6. Publikacja Opinii w Serwisie internetowym ma służyć wymianie przez Klientów merytorycznych  informacji o Towarach, dlatego Sprzedawca ma prawo odrzucać i usuwać dodane przez Klientów Opinie w przypadku, gdy:
 1. naruszają lub istnieje podejrzenie, że mogą naruszać przepisy obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich,
 2. zawierają treści powszechnie uważane za wulgarne, obrażające innych, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
 3. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
 4. zawierają odnośniki do innych stron internetowych lub serwisów,
 5. zwierają dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe itp.,
 6. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej,
 7. nie zawierają wartości merytorycznej,
 8. stanowią spam,
 9. jest wyłącznie opisem opiniowanego produktu,
 10. pozostają w sprzeczności z interesem Sprzedawcy i prowadzonego przez niego Serwisu internetowego (np. stanowią bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Sprzedawcy lub dostarczanych przez Sprzedawcę usług i produktów).
 1. Treści Opinii może być udostępniana podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za Opinie dodane przez niego w Serwisie internetowym.
 3. Klient dodając Opinię udziela Sprzedawcy nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Sprzedawcę Opinii zamieszczonych przez Klienta w Serwisie internetowym (dalej „Licencja”).
 4. W ramach udzielonej Licencji Sprzedawca otrzymuje prawo do:
 1. rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
 2. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opinię utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 1. W ramach udzielonej Licencji Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie Opinii lub jej części, wykorzystywanie Opinii lub dowolnej jej części w celu promocji lub reklamy Sprzedawcy i/lub Sklepu internetowego.
 2. Dodając Opinie Klient oświadcza, że:
 1. jest wyłącznym twórcą Opinii i wszystkich ich części,
 2. przysługuje mu pełnia praw do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Opinie,
 3. nie będzie wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych,
 4. wyraża zgodę na wgląd do Opinii przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania zgodnie z niniejszymi Dobrymi praktykami.
 5. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń zawartych w podpunktach od a) do d) powyżej Klient ponosi bezpośrednią odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
 1. Klient poprzez zamieszczenie oraz udostępnianie Opinii, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
 2. Zamieszczane oraz udostępnione Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 3. Usługodawca nie ma obowiązku publikacji, w tym rozpowszechniania Opinii zamieszczonych oraz udostępnionych przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Dobrych praktykach ma zastosowanie Regulamin Serwisu internetowego (którego niniejsze Dobre praktyki stanowią integralną część) oraz przepisy obowiązującego prawa.
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Serwisu internetowego Grundig.pl Warunki Gwarancji

Warunki 2-letniej gwarancji marki Grundig na sprzęt AGD (lodówki, piekarniki, płyty, zmywarki, pralki i suszarki).

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „Gwarant”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO S.A do obrotu na terenie Polski nowe, nieużywane produkty marki GRUNDIG takie jak pralki, zmywarki, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki, kuchnie, piekarniki, płyty grzewcze, okapy, kuchnie mikrofalowe (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”).

Gwarant udziela Gwarancji na następujących warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY

1. Gwarant  gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”),

2. W razie ujawnienia się Wady  w  , terminie określonym w części II. niniejszych warunków gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”), zostanie ona usunięta na koszt Gwaranta w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

3. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy Urządzenia ,a gdy uzna, iż naprawa jest niemożliwa wymiany Urządzenia,.

4. Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co w szczególności oznacza, iż Gwarant wykonuje zobowiązania wynikające z Gwarancji  jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI

1. Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży Urządzenia pierwszemu Użytkownikowi.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

1. Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu).

2. W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej lub gazowej (t.j.: kuchnie, płyty grzewcze i piekarniki elektryczne),realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych lub gazowych.

3. Uprawnienia wynikające z niniejszej  Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych GRUNDIG (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii GRUNDIG pod numerem telefonu: 221855005. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na stronie internetowej  www.grundig.pl.

4. Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu GRUNDIG.

5. Wady Urządzenia będą usunięte w  możliwie najkrótszym czasie. Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć  30 dni licząc od daty zgłoszenia Wady na Infolinii GRUNDIG.

6. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt Gwaranta.

IV. WYŁĄCZENIA

1. Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

a. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;

b. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego;

c. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;

d. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;

e. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.

2. Gwarancja nie obejmuje:

a. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;

b. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz itp.);

c. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.

e. elementów ze szkła oraz plastiku;

f. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

g. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;

h. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01.08.2017 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

Warunki 2-letniej gwarancji marki Grundig na sprzęt SDA (małe AGD).

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY

1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).

2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.

4. Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI

1. Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

1. Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu).

2. Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii Grundig pod numerem telefonu: 22 185 50 05. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika  na czas transportu do punktu serwisowego Beko.

3. Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.

4. Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii GRUNDIG. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii GRUNDIG pod numerem 22 185 50 05.

5. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

IV. WYŁĄCZENIA

1. Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

a. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i  konserwację Urządzenia;

b. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności  hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia;

c. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;

d. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;

e. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.

2. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

a. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;

b. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia;

c. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia;

e. zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących);

f. elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany;

g. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

h. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01.03.2019 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu Serwisu internetowego Grundig.pl- Informacja o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość

Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł Umowę sprzedaży Towaru na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 30 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość rozpoczyna się w dniu, w którym Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny otrzymał zakupioną Towar/Towary, a w przypadku pozostałych umów (z którymi nie wiąże się wydanie Towaru) od dnia ich zawarcia.

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wysłali oświadczenie dotyczące wykonania prawa odstąpienia przed upływem ww. 30-dniowego terminu.

Jak odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość?

W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny powinien dostarczyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość w następujący sposób:

 • wysłać podpisane przez siebie oświadczenie listem lub przesyłką na adres: Beko S.A. Puławska 366, 02-819 Warszawa, wysłać skan podpisanego oświadczenia na następujący adres e-mail: online@grundig.pl lub sklep@grundig.pl
 • wypełnić dostępny w Sklepie internetowym formularz na Koncie- w zakładce Moje zamówienia.

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość można skorzystać (ale nie jest to wymagane, można samodzielnie sfomułować oświadczenie) z załączonego wzoru z załącznika numer 7 do Regulaminu. Wzór ten jest także dostarczany razem z Towarem.

Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu na adres e-mail wskazany w zamówieniu  otrzymanie oświadczenia  o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość.      

Obowiązek zwrotu Towaru

Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył lub wysłał do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Zwracany Towar należy odesłać na następujący adres: ROHLIG SUUS Logistics, ul. Sąsiedzka 6, 05-806 Sokołów.

Klient ponosi bezpośrednie koszty przesyłki Towaru w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży na odległość na wskazany powyżej adres.

Zwrot zapłaconej ceny

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał informację o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego w pierwotnej transakcji, Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru

Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny odpowiadają za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Usługi dodatkowe

Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny zażądał rozpoczęcia świadczenia usług dodatkowych związanych z zakupionym Towarem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość dot. tego Towaru zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość.

Wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 1. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 1. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 

Załącznik nr 6 do Regulaminu Serwisu internetowego Grundig.pl – „Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


Dostarczając Klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Aby oddać zużyty sprzęt należy:

Skontaktować się przed dostawą z online@grundig.pl  lub sklep@grundig.pl

Można też głosić chęć odbioru u kierowcy poprzez dokumentację przez niego dostarczoną.

Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu dostawy nowego sprzętu.

Oddawany sprzęt powinien być przygotowany do odbioru:

 • w przypadku kuchni – należy ją odłączyć od instalacji gazowej (dokonany wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia) lub elektrycznej,
 • w przypadku urządzeń pralniczych - należy ją odłączyć od instalacji wodnej i elektrycznej,
 • w przypadku lodówki - należy ją odłączyć od instalacji elektrycznej i rozmrozić.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
 • posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanych w całej Polsce na terenie poszczególnych gmin. Dane adresowe PSZOK dostępne są na stronach internetowych gmin, a także można je uzyskać w każdym lokalnym Urzędzie Gminy.

Listę tych punktów można także znaleźć na stronie:

http://mapa.oddamodpady.pl/?t=pszok

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu Serwisu internetowego Grundig.pl- „Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość